IDZ (idejna zasnova) za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev

PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)

 1. vodilna mapa (t. i. urbanistični del projekta), katere sestavine so med drugim tudi:
  • splošni podatki o objektu in soglasji
  • lokacijski podatki (prikaz umestitve objekta v prostor)
  • izkazi
   • izkaz požarne varnosti stavbe
   • izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
   • izkaz toplotnih karakteristik stavbe
   • zaščita pred hrupom v stavbah
 2. načrt arhitekture
  • tehnično poročilo
  • situacija (M 1:500 ali 1:250)
  • tlorisi (M 1:100)
  • dva prereza (M 1:100)
  • fasade (M 1:100)
 3. izjava projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen
 4. elaborati
  • gradbena fizika (izračun toplotnih karakteristik stavbe)
  • elaborat gospodarjenja z odpadki pri izgradnji objekta (po potrebi)
  • zasnova požarne varnosti objekta
  • elaborat zaščite pred hrupom

PZI (projekt za izvedbo) arhitektura

 1. vodilna mapa
 2. načrt arhitekture z detajli (M 1:50, 1:100…)
  • tehnično poročilo
   • projektna naloga
   • osnovni podatki o objektu
   • konstrukcija
   • izračun površine in prostornine objekta v skladu s Standardi za lastnosti stavb (SIST ISO 9836:2000)
   • projektantski predračun s popisom del (količine in projektantske  cene vgrajenega materiala gradbenoobrtniških del)
   • ureditev okolja, komunalnih vodov in odvodnjavanja
  • risbe
   • tlorisi temeljev in kanalizacije, kleti, pritličja, etaže, mansarde, ostrešja, strehe, prerezi, fasade, detajli

PZI (projekt za izvedbo) gradbene konstrukcije

 1. načrt grabenih konstrukcij (M 1:50)
  • tehnično poročilo
  • statična preiskava (podane so dimenzije prerezov, pozicija armature v prerezih…)
   • nosilnih delov osnovnega ostrešja
   • dimenzioniranje AB nosilnih elementov (nosilci, stopnice, stebri, tlačna plošča, horizontalne in vertikalne vezi, preklade, balkonske plošče,
   • temeljnih pasov, podbetona…
  • risbe
   • pozicijski načrt kleti, pritličja, etaže, nadstropja

PZI (projekt za izvedbo) električne napeljave s popisi del

 1. načrt električnih inštalacij in električne opreme (M 1:50, 1:100)
  • izračuni s tehničnim poročilom
  • popisi s količinami in projektantskimi cenami vgrajenega materiala
  • načrt NN priključka (zunanji priključek na El omrežje)

PZI (projekt za izvedbo) strojne napeljave in naprave s popisi del

 1. načrt strojnih inštalacij in strojne opreme (M 1:50, 1:100)
  • izračuni s tehničnim poročilom
  • popisi s količinami in projektantskimi cenami vgrajenega materiala
  • načrt priključitve na vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno idr. omrežje.