Šeškov dom

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2015
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

Prenova Šeškovega doma v Kočevju.

Poseg

Ker je objekt kulturnovarstveni spomenik državnega pomena, je prenova potekala pod strogim nadzorom predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Prenovila se je dotrajana streha, fasada, stavbno pohištvo na ovoju stavbe, prizidek ter kompletna zunanja ureditev. Streha se je na novo prekrila z vso potrebno izolacijo in z opečnimi zarezniki, morebitni poškodovani špirovci so se zamenjali z novimi, dodali so se točkovni in linijski snegolovi, popravili so se žlebovi, ki so sedaj ogrevani. Fasada se je pri podzidku očistila in sanirala, omet se je na novo preplastil, odstranile so se vse zunanje klima enote. Vse členitve fasade ostanejo enake. Stavbno pohištvo je leseno, oblika oken se je poenotila, glavna vhodna vrata so se izdelala nova po vzoru prvotnih. Zunanje klima enote je nadomestil eden večji klimat, ki je postavljen zunaj in je obdan z leseno ograjo. Utore za inštalacije notranjih klima enot se je izvedlo v fasadi, katere se je nato zazidalo in s tem skrilo s fasadnim ometom. Pri glavnemu vhodu se je dodatno izvedla klančina za gibalno ovirane. Finalna obdelava vseh zunanjih stopnic, klančine in pločnika je pran terac iz lokalnega peska. Asfaltno površino pred objektom se je zamenjalo z granitnimi kockami, peščene površine se izravna in dosuje s svežim peskom. Ob vhodu v objekt se je uredilo dva parkirišča za invalide, ostale površine pa so se uredile tako, da je parkiranje na njih prepovedano, izjema sta peščeni površini ob straneh objekta, kjer velja občasni dovoljen režim. Ob objektu so postavljene tudi nove klopi in in stjala za kolesa.

Tržnica in likovni salon Kočevje

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2014
Arhitektura: AG-Inženiring d.o.o. Kočevje

Rekonstrukcija in sanacija tržnice z obstoječim objektom Likovnega salona, ki se nahaja v centru mestnega jedra v Kočevju.

Poseg

Obstoječi objekt likovnega salona je bil zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Objekt je zasnovan iz AB konstrukcijskih elementov in je višinsko opredeljen v pritličje in nadstropje. Del objekta je sestavljen iz obstoječe okvirne AB nosilne konstrukcije z opečnimi polnili v nadstropju med okvirji. Zunanje stene prenovljenega objekta so opečne, stene dozidave pa so iz vodotesnega armiranega betona. Pritlični oziroma pokriti del objekta predstavlja odprt prostor s stebri po obodu, katerih površina se ponovno izvedena v štokanem betonu. Fasada v nadstropju je izvedena v zaglajenem in grobem zidarskem ometu. Objekt je toplotno izolira z notranje strani, tako da se na fasadi objekta ohranjena obstoječa členitev z vidnimi AB okvirji nosilne konstrukcije. Večnamenski prostor je dodatno osvetljen z naravno svetlobo in odpre proti reki Rinži z večjo stekleno površino v fasadi. Dozidava objekta je izvedena pod zunanjimi vhodnim stopnicami in sicer iz brušenega betona. Streha je ravna po vzoru na prvotno izvedbo, naklona 2-3%.

OŠ Stara Cerkev

Opis projekta

Investitor:   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Leto izgradnje:   2014
Arhitektura:   AG-Inženiring d.o.o. Kočevje

Nedelujoči javni bazen smo s preureditvijo spremenili v mestno knjižnico

Poseg

Pri požaru je bilo v celoti uničeno nadstropje zgrajeno v 2. fazi – dilatacija ob stari šoli. Pritličje tega dela objekta ni pogorelo, je pa bilo poškodovano pri gašenju požara, stene in tlaki so bili prepojeni z vodo. Pritličje pod pogorelim delom se prenovi v celoti, ohranijo se obstoječe nosilne stene, stopnišča, pozicije sanitarij in vhodov. Konstrukcijska zasnova pritličja obstoječega objekta je v osnovi AB konstrukcija iz sistema prečnih in vzdolžnih AB sten. Pritličje objekta se nadgradi z jekleno in leseno nosilno konstrukcijo.Nad nadstropjem se prostor podstrešja delno izkoristi kot nosilna platforma za strojne instalacije – klimate ter drugo opremo. Dostop v prostore podstrehe je omogočen preko jeklenega stopnišča.Nove fasadne stene se izvedejo kot montažne-lesena fasadna polnila z izvedbo dodatne toplotne izolacije, finalno obdelane z zaključnim fasadnim slojem. V nadstropju se glede na namembnost posameznih prostorov izvedejo stene tipa Knauf iz mavčno kartonskih plošč z ustrezno zvočno izolativnostjo. Okna in vrata so lesene izvedbe. Linije in dimenzije oken sledijo oknom v ohranjenem delu šole. Streha je sestavljena dvokapnica, enakega naklona kot ohranjeni del objekta. Tako kot ostala streha, bo tudi ta streha krita z opečno kritino. Glavna dva vhoda v šolo sta poudarjena s preprostima nadstreškoma in dvokapnico nad njima. Nadstropje je v celoti pogorelo in se uredi na novo. Obstoječim AB konstrukcijam je dodana nova AB konstrukcija dvigalnega jaška. Obstoječi temelji so povezani z novo AB talno ploščo.

Most preko Rinže v Dolgi vasi

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2014
Arhitektura: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Sanacija že obstoječega mostu v Dolgi vasi pri Kočevju nad strugo reke Sprednje Rinže.

Poseg

Obstoječi most se je zaradi dotrajanosti konstrukcije rekonstruiral. Obstoječo kamnito oporno zidovje nasipa se je očistilo rastlinja in preperele malte ter se jih na novo fugiralo s polimerno cementno malto. Novi most ima dva vozna pasu, vozišče pa ima ob straneh varovalno kovinsko ograjo. Konstrukcija je kombinacija starih kamnitih opornih zidov ter armirano betonske plošče, vozišče pa je asfaltirano.

Počivališča na Kočevske jezeru

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2014

Zunanja ureditev nabrežij Kočevskega jezera iz smeri Rudnik.

Poseg

Obstoječa nabrežja se je uredilo z lesenimi pomoli, na glavni plaži pa s klopmi in kaskadno ploščadjo za sedenje. Prav tako se je osvežilo nasutje peska in zazelenitev.

Večnamenski objekt v Babnem Polju

Opis projekta

Investitor: Občina Loška dolina
Leto izgradnje:   2014
Arhitektura: Biro Ars Vita d.o.o.

Zunanja in notranja prenova ter ureditev večnamenskega objekta za potrebe Občine Loška dolina v Babnem polju. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Poseg

Kompletna prenova vseh prostorov v objektu, kot so telovadnica, čajna kuhinja, vsi hodniki, vse sanitarije, stopnišče ter računalniška soba. Prenovi se streha in sicer se zamenja kritina. Fasada se na novo toplotno izolira in obdela s finalnim slojem iz akrilne barve. Zunanja ureditev zajema ureditev dvorišča, športnega ter športnega igrišča.

Energetska sanacija OŠ Mirka Bračiča v Kočevju

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

Prenovitev fasade osnovne šole z upoštevanjem meril Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Poseg

Ker je objekt pod spomeniškim varstvom, je bilo treba upoštevati merila in zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To je pomenilo odstranitev spodnjega in osrednjega venca ter nadomestitev z repliko iz stiroporja. Zgornji podkapni venec se lahko ohrani, saj bi odstranitev le-tega ogrozilo statično stabilnost konstrukcije ostrešja. Fasada se obloži s 15cm debelo toplotno izolacijo iz kamene volne in je skupaj z zaključnim slojem in podzidkom sistem Roefix. Toplotna izolacija se ne oblaga le na osrednjem vhodnem delu, saj bi se s tem izgubil velik del rizalitnih detajlov fasade, kar pa s strani ZVKDS ni dopustno.

Energetska sanacija OŠ Ljubo Šercer v Kočevju

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

Prenova kompletne fasade in rekonstrukcija inštalacij za ogrevanje in prezračevanje šole.

Poseg

Oblaganje ovoja stavbe s 16cm debelo toplotno izolacijo iz kamene volne ter zaključnim slojem. Fasada je v celoti sistem Roefix. Pod strojno inštalacijska dela spada izvedba nove prezračevalne rekuperacijske naprave skupaj s priključki in novimi zračnimi kanali.

Po Ljubljanska 9

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2012
Arhitektura: ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.

Rekonstrukcija in prenova bivše policijske postaje na Ljubljanski cesti 9 v Kočevju za potrebe Centra za socialno delo. Objekt je starejša stavba, grajena najverjetneje v 19. stoletju kot mestna vila in je bila kasneje rekonstruirana in adaptirana za drugačen namen. Sedaj je spomeniško zaščiten kot vila Roethel-Schleimer.

Poseg

Objekt je pravilne pravokotne oblike dimenzij 16,15×11,50 m s centralno postavljenim nepodkletenim izzidkom na SZ strani dimenzij 5,50×4,10 m. Obsega delno klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno mansardo. Pokrit je s simetrično štirikapnico, smeri slemena SZ-JV, naklona 35. Na izzidku je trikapna streha naklona 22°. Nosilna kontrukcija objekta je v masivni izvedbi, kamen – opeka, deloma tudi stropi pritličja in kleti ter z lesenimi stropi na večjem delu tloria in lesenim ostrešjem. Fasada je izvedena v ometu in je bogato členjena z venci ter profiliranimi okenskimi okvirji v nadstropju.Odprtine oken ulične fasade so bogato okrašene, vogali objekta so izvedeni kot šivani. Podobno je izvedena lesena fasada prizidka, ki je v nadstropju izvedena kot lesena zaprta uta v belo pleskanem lesu. Zunanje površine ob objektu so tlakovane z asfaltom in deloma s pranimi ploščami, betonskimi tlakovci in granitnimi kockami.