Parna kotlovnica na lesno biomaso

 

Opis Projekta

Investitor:   Melamin d.d., Kočevje
Leto izgradnje:   2013/14
Arhitektura:   O-Projekt d.o.o. Kočevje

Za potrebe podjetja Melamin d.d. Kočevje se poruši stara stavba kotlovnice in zgradi nova, prav tako se na novo zgradi stavba zalogovnika za shranitev lesenih sekancev.

Poseg

Objekt kotlovnice je delno temeljen z armirano betonsko temeljno ploščo, delno pa s točkovnimi temelji, v katere so čašasto vpeti jekleni stebri konstrukcije. Konstrukcija je v celoti iz jeklenih pocinkanih H in I profilov, ki so požarno odporni 30 minut. Stena je sestavljena iz fasadnih sendvič panelov debeline 10 cm in je v sestavi iz toplotne izolacije (kamena volna) ter kovinskih plošč, barve standardne po RAL-u. Strešna konstrukcija je prav tako jeklena iz I in H nosilcev. Je dvokapnica in krita s pločevinastimi sendvič paneli. Okna so zastekljena s termopan steklom, odpira pa se vsako drugo okno zaradi dostopnosti čiščenja.
Objekt zalogovnika je temeljen z armirano betonsko temeljno ploščo. Konstrukcija je v celoti iz armiranega betona in ni toplotno izolirana. Fasada se obdela kot vidni beton naravne barve. Streha je ravna, nepohodna, krita samo s slojem hidroizolacije. Ob zadnji strani zalogovnika je speljan kovinski transporter, ki se priključi na kotlovnico. Objekta se ogradita z varnostno industrijsko ograjo.

Sanacija mostu čez reko Rinžo na Marofu

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

Odstranitev objekta in nadomestna gradnja obstoječega mostu na Marofu v Kočevju nad strugo reke Sprednje Rinže.

Poseg

Obstoječi most se zaradi dotrajanosti konstrukcije in preozkega vozišča za sodobne potrebe, poruši. Pred pričetkom gradnje novega mostu, je bilo potrebno rečno strugo Rinže začasno speljati po drugi poti, in sicer se je le-to premaknilo za 5-10m v desno v smeri toka reke. Novi most ima dva vozna pasova, vozišče pa ima ob straneh varovalno kovinsko ograjo. Konstrukcija je armirano betonska, vozišče pa je asfaltirano. Most je temeljen kombinirano s točkovnimi in pasovnimi AB temelji.

Turistični center – Kozolec Jezero

Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2011
Arhitektura: DETAJL d.o.o.

Prvotno je bil objekt predviden za rekonstrukcijo, vendar se je pri rušitvah I. faze izkazalo, da prenova ni racionalna, zato se je investitor odločil za rušitev objekta in novogradnjo.

Poseg

Objekt tik ob južnem dostopu na območje ima arhitekturno tipologijo kozolca, ki je z leseno konstrukcijo zastekljen ter tako ustvari prostore za galerijo spominkov in prodajalno ter zgornje prostore za administracijo. Konstrukcija je v celoti lesena. Streha je dvokapnica s čopom na leseni konstrukciji in krita z opečnim zareznikom. Objekt je preko steklenega prehoda – vetrolov – povezan s sosednjim objektom, kateri je rekonstruiran. Rekonstrukcija tega dela objekta zajema odstranitev obstoječih tlakov, spuščenih stropov, zgornje medetaže in stopnišča. Rekonstruirana je tudi lesena strešna konstrukcija nad obstoječo pisarniško medetažo. Salonitno kritino se je odstranilo ter zamenjalo z opečnim zareznikom. Oblikovana je bila nova fasada, ki se odpir na novo oblikovani notranji atrij ali južni vrt.

Ambulanta Medicointerna

Opis projekta

Investitor:   Zasebni lastnik
Leto izgradnje:   2011
Arhitektura: O-Projekt d.o.o., Kočevje

Za potrebe investitorja se je porušil star in dotrajan objekt ter zgradil nov zdravstveni objekt v Kočevju.

Poseg

Tloris novega objekta je sestavljen iz dveh pravokotnikov gabaritov 16,10mx10,80m in 12,20mx10,30m. Zunanje in notranje nosilne stene so armiranobetonske debeline 20cm. Predelne stene so pretežno iz siporeksa, deloma iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene v ordinacijah morajo imeti zvočno zaščito 47 dB. Streha je dvokapna z naklonom 15° in je krita s pločevino. 

Pokopališče Kočevje

Opis projekta

Investitor:   Komunala Kočevje
Leto izgradnje:   2009-2010
Arhitektura: Javni razpis

Gradnja mrliške vežice in gospodarskega objekta ter prenova obstoječega poslovnega objekta na Pokopališču Kočevje.

Poseg

Rušenje dotrajanega objekta in zidanje novega. Zidovi so opečni, plošča je armirano betonska. Streha je ravna, krita z bakreno pločevino. Talna obloga v notranjosti so granitogres ploščice ter keramika. Fasada je ometana z mineralnim ometom. Zunanji stebri so obloženi s kamnitimi ploščami, tlak pa je polirani tonalit.

Betonarna

Opis projekta

Investitor:   O-Projekt d.o.o.
Leto izgradnje:   Marec 2009
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

Betonarna je manj zahteven objekt in je po enotni klasifikaciji industrijska stavba. Maksimalna kapaciteta je 40 m3betona na uro in 20.000 m3 na leto. Je tipske izvedbe in je izvedena kot stroj na motorni pogon. Konstruirana je tako, da omogoča polnjenje avtomešalcev in tovornih vozil s kesonom.

Poseg

Temelji, stene, jaški in reciklaža so iz armiranega betona in so klasično grajeni. Objekt je temeljen s točkovnimi temelji in temeljno ploščo iz armiranega betona. Prostor pod silosi (2 x 40 m3) je namenjen garderobi za zaposlene in priročnemu skladišču.

Hala Röfix

Opis projekta

Investitor:   Röfix
Leto izgradnje:  Marec 2005
Arhitektura:   O-Projekt d.o.o.

Objekt služi mešalnici barv, skladišču in poslovnim prostorom za zaposlene.

Poseg

Fasada objekta je sestavljena iz rőfixovih materialov, skladiščne površine so iz AB talnih plošč in zaščitene s kvarcem. Poslovni prostori sopregrajeni z lesenimi pregradnimi stenami, tla so obdelana s keramiko in parketom. Okolica je urejena z asfaltno površino ter parkirišči za osebje in stranke. Objekt se nahaja v Grosuplju.