Pridobitev koncesije za obratovanje peskokopa v Mali Gori

Zaradi razvoja betonarne in vse uspešnejšega delovanja, oddaljenosti obstoječih peskokopov in nenazadnje vse strožjega trga, smo prišli do potrebe po lastnem pridobivanju agregata iz lokalnega kraja. Ta možnost se je odprla, ko smo ugotovili, da je na področju Male gore v Občini Kočevje možen prostor za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Po več neuspešnih poizkusih smo bili na koncu le uspešni in smo z januarjem 2015 pridobili koncesijo od Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, za rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora.

Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov

Pri novogradnjah in obnovi objektov se srečujemo z odvečno zemljo iz zemeljskih izkopov ali ostanki kamna, betona, opeke in drugih materialov, ki nastanejo pri obnovi ali rušenju objektov.

Namen predelave gradbenih odpadkov ni le v zmanjševanju in v ustrezni obdelavi gradbenih odpadkov, temveč tudi v pridobivanju recikliranih (mletih) agregatov, ki predstavljajo kvalitetne materiale za ponovno uporabo v gradbeništvu. Zaradi raznolike sestave, zračnosti in ponovne vezave zdrobljenih cementnih zrn so reciklirani agregati tehnično boljši, ekonomsko pa izenačeni s klasičnimi materiali.

Preberi več “Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov”

Okoljevarstveno dovoljenje od ARSO

Ministrstvo za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev in 6. člena Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06), v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za ODSTRANJEVANJE AZBESTA IZ OBJEKTOV, INSTALACIJ IN NAPRAV stranki – izvajalcu del Obnova Kočevje d.o.o. okoljevarstveno dovoljenje.

Dnevi odprtih vrat

Od 19.10. do 23.10.2009 bodo potekali dnevi odprtih vrat na betonarni v poslovni coni Lik, kjer bo za vse obiskovalce možen ogled opreme in poteka proizvodnje betona.