Naše podjetje si je v 25 letih nabralo ogromno izkušenj z gradnjo več različnih vrst objektov in noben izziv za nas ni pretežak. Z izvedbo novogradenj industrijskih objektov (tako armirano betonskih kot jeklenih), infrastrukturnih objektov (mostovi, komunalna urejanja), stanovanjskih objektov (klasične gradnje, nizko energijske, lesene) ter z izvedbo prenov poslovnih prostorov, zdravstvenih, izobraževalnih, športnih, kulturnih, zasebnih objektov, objektov pod spomeniškim varstvom, pa vse do zunanjih ureditev, smo usposobljeni za marsikaterega, še tako zahtevnega naročnika.

GRADNJA OBJEKTA IN PORAZDELITEV STROŠKOV

Pred začetkom gradnje je priporočljivo skleniti gradbeno pogodbo. Dobra gradbena pogodba obsega natančne določbe o splošnih tehničnih pogojih, ki jim mora ustrezati posamezno izvedeno delo. Gradbena pogodba mora vsebovati čim bolj natančno vrednost del s specificiranim davkom, opredelitev začetka in zaključka del, določbe o opravičljivih zamudah, način obračunavanja del, način plačevanja del, način obravnave storjenih napak, rok za odpravo teh napak, opredelitev obveznosti naročnika in izvajalca, izvajalčevo jamstvo odlične kakovosti opravljenih del, višina penalov ob zamudi, imena delovodij in nadzornika.

Stroški gradnje objekta so navadno razporejeni v sledeči obliki:

  • 47 % vseh stroškov predstavlja gradnja objekta do vključno III. gradbene faze,
  • 37 % predstavlja izvedba IV. gradbene faze,
  • 16 % pa dokončanje objekta oz izvedba V. gradbene faze.

Gradbene faze se razčlenjujejo glede na fizično izgradnjo objekta po principu rasti objekta (od zakoličbe objekta do vselitve). Izkustveno govorimo o petih gradbenih fazah.